OPERAT WODNOPRAWNY? „A komu to potrzebne?”

Operat wodnoprawny jest kompletem dokumentów, który uzasadnia potrzeby wodne przyszłego użytkownika wód, ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne. Jest narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji organu wydającego pozwolenie wodnoprawne, stąd musi zawierać cały dostępny materiał dowodowy wraz z dogłębną analizą wszystkich uwarunkowań prawnych, technicznych, środowiskowych itp. Powinien rozwiązywać dany problem i zagadnienie w sposób kompleksowy z uwzględnieniem wszystkich stron, narażonych na oddziaływanie zamierzonego korzystania z wód. Treści w nim zawarte muszą być zgodne z projektami budowlanymi związanymi z operatem, oraz nie mogą naruszać zasad gospodarowania wodami określonymi w innych ustawach i rozporządzeniach.

Operat wodnoprawny jest podstawowym kompletem dokumentów w formie pisemnej i graficznej wraz z wymaganymi obliczeniami, wymaganym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na określone w operacie cele.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na określony w operacie cel, Ustawa Prawo Wodne zezwala na:

 • szczególne korzystanie z wód (pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków)
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty, jazy, progi, pirsy, stałe urządzenia do połowu ryb)
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego podlega Kodeksowi Postępowania Administracyjnego, gdyż wydawany jest na drodze decyzji administracyjnej.

KIEDY WYMAGANY JEST OPERAT WODNOPRAWNY?

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony na podstawie przedłożonego operatu wodnoprawnego i innych załączników.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku innych materiałów oraz ich składowanie.

KIEDY NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE WODNOPRAWNE?

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego o powierzchni mniejszej niż 50m2
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 • wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 2 (Prawo Wodne);
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowę, przebudowę lub remont drogi rowerowej.

NA JAKI CZAS WYDAWANE JEST POZWOLENIE WODNOPRAWNE?

 • na szczególne korzystanie z wód na okres nie dłuższy niż 20 lat,
 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 • na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 • na wykonanie urządzeń wodnych, bezterminowo