Prawo Wodne 2016 – Jakie zmiany nas czekają?

W przyszłym roku (2016) przewidywane jest wejście nowej ustawy „Prawo Wodne”. Nowa ustawa będzie znacznie obszerniejsza od obecnej, będzie tak głównie z powodu rozszerzenia ustawy o różne aspekty środowiskowe.

W dziale pozwolenie wodnoprawne, również przewidywane są zmiany. Podobnie jak w nowym „Prawie Budowlanym”, na cześć przedsięwzięć  nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wystarczające będzie tylko zgłoszenie organowi właściwemu do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód;
 2. regulację wód zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie, likwidację, przebudowę, odbudowę i rozbudowę urządzeń wodnych;
 4. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przepustów,
 5. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 6. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub podziemnych;
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1;
 11. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 12. piętrzenie wody podziemnej.

Zgłoszenia będą wymagać:

 1. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
 2. postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. przejście nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi;
 4. wykonywanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektów i robót, o których mowa w art. 175 ust. 1, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 175 ust. 9;
 5. wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (również na obszarze morza terytorialnego);
 6. odwadnianie wykopów budowlanych;
 7. roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych;
 8. wykonywanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 9. wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 10. budowa na nieruchomościach przyległych do powierzchniowych wód publicznych ogrodzenia lub innego obiektu mającego na celu grodzenie tych nieruchomości od strony wody.

Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie również będzie wymagało sporządzenia specjalistycznej dokumentacji. Zgodnie z zapisami nowej ustawy (2016) w zgłoszeniu należy zawrzeć:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

 1. a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych;
 2. b) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli;
 3. c) oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, robót lub korzystania z wód na uprawnienia osób trzecich, a także obowiązki zakładu w stosunku do tych osób:

3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania,

4) termin rozpoczęcia robót lub czynności,

Należy również dołączyć:

1) kopię aktualnej mapy zasadniczej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;

2) odpowiednie szkice lub rysunki;

3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

4) zgodę właściciela wody lub właściciela zbiornika wodnego oraz użytkownika obwodu rybackiego.


Jak widać ustawodawca planuje wprowadzić część zmian z korzyścią dla społeczeństwa, zapewne korzyści te wykorzystają osoby pragnące mieć oczko wodne za domem o solidnej już powierzchni. Należy jednak pamiętać, że rozbudowany zakres dokumentacji dla zgłoszenia robót wymagać będzie zarówno wiedzy technicznej i prawniczej. Nowe Prawo Wodne większy nacisk będzie kładło na sprawy związane z zachowaniem dobrego stanu środowiska wodnego, co będzie piętrzyć bariery natury prawnej i technicznej dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s