Prawo Wodne 2016 – Jakie zmiany nas czekają?

W przyszłym roku (2016) przewidywane jest wejście nowej ustawy „Prawo Wodne”. Nowa ustawa będzie znacznie obszerniejsza od obecnej, będzie tak głównie z powodu rozszerzenia ustawy o różne aspekty środowiskowe.

W dziale pozwolenie wodnoprawne, również przewidywane są zmiany. Podobnie jak w nowym „Prawie Budowlanym”, na cześć przedsięwzięć  nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wystarczające będzie tylko zgłoszenie organowi właściwemu do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód;
 2. regulację wód zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie, likwidację, przebudowę, odbudowę i rozbudowę urządzeń wodnych;
 4. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przepustów,
 5. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 6. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub podziemnych;
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1;
 11. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 12. piętrzenie wody podziemnej.

Zgłoszenia będą wymagać:

 1. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
 2. postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. przejście nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, napowietrznymi liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi;
 4. wykonywanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektów i robót, o których mowa w art. 175 ust. 1, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 175 ust. 9;
 5. wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (również na obszarze morza terytorialnego);
 6. odwadnianie wykopów budowlanych;
 7. roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych;
 8. wykonywanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 9. wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 10. budowa na nieruchomościach przyległych do powierzchniowych wód publicznych ogrodzenia lub innego obiektu mającego na celu grodzenie tych nieruchomości od strony wody.

Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie również będzie wymagało sporządzenia specjalistycznej dokumentacji. Zgodnie z zapisami nowej ustawy (2016) w zgłoszeniu należy zawrzeć:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

 1. a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych;
 2. b) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli;
 3. c) oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, robót lub korzystania z wód na uprawnienia osób trzecich, a także obowiązki zakładu w stosunku do tych osób:

3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania,

4) termin rozpoczęcia robót lub czynności,

Należy również dołączyć:

1) kopię aktualnej mapy zasadniczej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;

2) odpowiednie szkice lub rysunki;

3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

4) zgodę właściciela wody lub właściciela zbiornika wodnego oraz użytkownika obwodu rybackiego.


Jak widać ustawodawca planuje wprowadzić część zmian z korzyścią dla społeczeństwa, zapewne korzyści te wykorzystają osoby pragnące mieć oczko wodne za domem o solidnej już powierzchni. Należy jednak pamiętać, że rozbudowany zakres dokumentacji dla zgłoszenia robót wymagać będzie zarówno wiedzy technicznej i prawniczej. Nowe Prawo Wodne większy nacisk będzie kładło na sprawy związane z zachowaniem dobrego stanu środowiska wodnego, co będzie piętrzyć bariery natury prawnej i technicznej dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Czapla Siwa – jak się jej pozbyć?

gray-heron-556682_1920Czapla siwa (Ardea cinerea)

Do 2004 roku były zwierzętami łownymi, oznaczało to, że stosowano do nich reżim prawa łowieckiego, a zatem do czapli siwej mogła strzelać osoba uprawniona do polowania i tylko w okresie polowań na te zwierzęta, który trwał od 15 sierpnia do 21 grudnia. Można było wystąpić o decyzję na odłów (odstrzał redukcyjny) do starosty w porozumieniu z PZŁ, w przypadku gdy stanowiły one zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektu produkcyjnego, czym były min. gospodarstwa rybackie.

Sytuacja uległa zmianie, gdy w życie weszło RMŚ z 19 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia listy gatunków łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. Z listy tej zniknęła czapla siwa, ponad to nie została wpisana na listę zwierząt objętych ochroną gatunkową, co określiło iż czapla siwa jest bez ochrony specjalnej.

Kolejne zmiany prawne związane były z RMŚ z 11 i 16 marca 2005  w sprawie ustalenia listy gatunków łownych i okresów polowań na te zwierzęta. Nie ma na nich czapli siwej, która została objęta ochroną gatunkową.

W związku z wejściem w życie RMŚ z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Wszystkie gatunki czaplowatych zostały objęte ochroną gatunkową, z jednym wyjątkiem – czapli siwej. Czapla siwa znalazła się na liście zwierząt objętych  ochroną częściową z wyjątkiem występującej na terenach stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. Zatem na terenach stawów rybnych obejmuje ją ochrona powszechna, humanitarna.

Czym jest ochrona humanitarna?

 1. Określa zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierząt. Zabicie czapli siwej może być uzasadnione 9 przyczynami, wśród nich znajduje się:
 • połów ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym.
 • Usuwanie osobników bezpośrednio zagrażających ludziom i innym zwierzętom
 • Uśmiercanie gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
 1. Zakazane jest niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi. Co oznacza, że uśmiercenie zwierzęcia ma nastąpić natychmiastowo.

Jakie są możliwości i wymagania prawne od zwalczania czapli siwej poza stawowymi obrębami hodowlanymi?

Wymagana jest decyzją RDOŚ, który rozstrzyga w drodze postępowania administracyjnego czy pozwolenia udzielić lub nie. RDOŚ zgodnie do zasady art. 7 k.p.a. powinien załatwić sprawę zgodnie ze słusznym interesem strony, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny, ani nie przekracza to możliwości organu wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków. RDOŚ może odmówić zezwolenia, ale musi uzasadnić jaki interes społeczny uzasadnia odmowę. RDOŚ musi ocenić czy:

 • Istnieje rozwiązanie alternatywne
 • Czy zezwolenie nie zagrozi populacji czapli siwej
 • Czy zezwolenie jest konieczne dla ograniczenia nie jakichkolwiek, lecz tylko poważnych szkód w gospodarce rybackiej.

Można zwalczać czaplę siwą bez pozwoleń?

NIE.

Od 1 października 2012 prawo określa:

 1. Gdy rybak prowadzi gospodarkę rybacką na jeziorze, rzece lub zbiorniku zaporowym, to jedyną możliwością jest wystąpienie do RDOŚ o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na odstępstwa od wymagań ochrony gatunkowej. RDOŚ wydaje taką decyzję w razie zaistnienia trzech przesłanek: braku rozwiązań alternatywnych; braku szkodliwości dla zachowania  czapli siwej we właściwym stanie ochrony oraz konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do zbóż, inwentarza żywego, lasów, rybostanu  lub wody. RDOŚ w decyzji określa warunki, które trzeba przestrzegać.
 1. Gdy rybak prowadzi gospodarkę stawową, to sytuacja zależy od tego czy jego staw rybny jest obrębem hodowlanym i czy RDOŚ wydał obejmujące jego staw zarządzenie, o którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Jeżeli RDOŚ wydał takie zarządzenie i obejmuje ono staw rybaka, może zwalczać czaple siwe z utrzymaniem warunków określonych w zarządzeniu, natomiast jeżeli staw nie jest objęty obrębem hodowlanym, proces uzyskania indywidualnego zezwolenia RDOŚ jest taki sam jak dla rybaka jeziorowego, rzecznego, czy prowadzącego gospodarkę na zbiorniku zaporowym.

W jaki sposób można zabić czaplę siwą?

Zgodnie z regulacją zamieszczoną w art. 54 Ustawy o Ochronie Przyrody, (wzorowanej na prawie unijnym i międzynarodowym), zabijanie dziko występujących zwierząt nie może być wykonane przy użyciu:

1) oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików;

2) urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt;

3) urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, mogących zabijać lub ogłuszać;

4) sztucznych źródeł światła;

5) luster i innych urządzeń oślepiających;

6) urządzeń wizyjnych ułatwiających strzelanie w nocy, w tym powiększających lub przetwarzających obraz oraz oświetlających cel;

7) materiałów wybuchowych;

8) sieci działających niewybiórczo;

9) pułapek działających niewybiórczo;

10) kusz;

11) trucizn lub przynęt zatrutych albo zawierających środki usypiające;

12) gazów i dymów stosowanych do wypłaszania;

13) automatycznej lub półautomatycznej broni z magazynkiem mieszczącym więcej niż 2 naboje;

14) statków powietrznych;

15) pojazdów silnikowych w ruchu;

16) sideł, lepów i haków;

17) łodzi prowadzonych z prędkością większą niż 5 kilometrów na godzinę.

Więc praktycznie jedyną możliwością jest użycie broni palnej i to broni długiej, gdyż strzelania do czapli siwej z broni krótkiej byłoby nieco humorystyczne, a na pewno nieskuteczne.

Kto może strzelać z broni palnej na terenie stawów rybnych?

O tym w kolejnym blogu, już wkrótce:)

Kto lubi grilla robionego na molo w Kortowie? Lepiej smakuje na swoim! :)

pier-349672_1920

Szybciej będzie na molo Kortowskim…

Prawo Wodne, Budowlane i Administracyjne wymaga następujących czynności, abyś mógł grillować „u siebie”.

Na wykonanie pomostu jak również na jego odbudowę, rozbudowę czy przebudowę podmiot powinien spełnić następujące warunki:

1. Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [wydaje właściwy terytorialnie wójt, burmistrz, prezydent]

2. Uzyskać decyzję – pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego jakim jest pomost post [wydaje właściwy terytorialnie starosta]

3. Uzyskać zgodę na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane pod pomostem – wydaje właściwy ZMiUW [Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych] (wody płynące) lub właściwe starostwo ( wody stojące)

4. Uzyskać decyzję – pozwolenie na budowę lub przyjęcie do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych – wydaje właściwy terytorialnie starosta

Może jednak nie tak straszny proces na jaki wygląda?

Prawo budowlane troszkę pomaga, bowiem nie wymaga pozwolenia na budowę dla:

Pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;


W razie potrzeby zespół operatujemy pokona wszystkie etapy, zarówno dla pomostów mniejszych i większych od ustawowych 25 metrów 🙂

Wodne Koło Falkirk w Szkocji

Jednym z ciekawszych urządzeń wodnych na świecie jest Wodne Koło Falkirk znajdujące się w Szkocji. Jest to jedyna na świecie śluza obrotowa. Umożliwia ona przeprawę wodną między Glasgow a Edynburgiem. Wcześniej żeby przebyć tą drogę trzeba było pokonać aż 11 śluz , ale dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu wszystkie śluzy zamieniono na jedną. Ten fantastyczny obiekt ukończony w roku 2002 stał się symbolem Szkocji. Konstrukcja śluzy oparta jest na dwuramiennym wahadle. Każde ramię ma gondolę wypełnioną wodą do których wpływają statki – z dolnego i z górnego kanał, których różnica poziomów wynosi 24 metry. Po wpłynięciu statków następuje zamknięcie śluz, regulacja poziomu wody oraz obrót wahadła który trwa jedynie 15 minut.
Wodne Koło Falkirk

OPERAT WODNOPRAWNY? „A komu to potrzebne?”

Operat wodnoprawny jest kompletem dokumentów, który uzasadnia potrzeby wodne przyszłego użytkownika wód, ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne. Jest narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji organu wydającego pozwolenie wodnoprawne, stąd musi zawierać cały dostępny materiał dowodowy wraz z dogłębną analizą wszystkich uwarunkowań prawnych, technicznych, środowiskowych itp. Powinien rozwiązywać dany problem i zagadnienie w sposób kompleksowy z uwzględnieniem wszystkich stron, narażonych na oddziaływanie zamierzonego korzystania z wód. Treści w nim zawarte muszą być zgodne z projektami budowlanymi związanymi z operatem, oraz nie mogą naruszać zasad gospodarowania wodami określonymi w innych ustawach i rozporządzeniach.

Operat wodnoprawny jest podstawowym kompletem dokumentów w formie pisemnej i graficznej wraz z wymaganymi obliczeniami, wymaganym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na określone w operacie cele.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na określony w operacie cel, Ustawa Prawo Wodne zezwala na:

 • szczególne korzystanie z wód (pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków)
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty, jazy, progi, pirsy, stałe urządzenia do połowu ryb)
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego podlega Kodeksowi Postępowania Administracyjnego, gdyż wydawany jest na drodze decyzji administracyjnej.

KIEDY WYMAGANY JEST OPERAT WODNOPRAWNY?

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony na podstawie przedłożonego operatu wodnoprawnego i innych załączników.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku innych materiałów oraz ich składowanie.

KIEDY NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE WODNOPRAWNE?

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego o powierzchni mniejszej niż 50m2
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 • wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 2 (Prawo Wodne);
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowę, przebudowę lub remont drogi rowerowej.

NA JAKI CZAS WYDAWANE JEST POZWOLENIE WODNOPRAWNE?

 • na szczególne korzystanie z wód na okres nie dłuższy niż 20 lat,
 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 • na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 • na wykonanie urządzeń wodnych, bezterminowo